Sprawozdanie finansowe

Spełniając wymogi licencyjne PZPN, Zarząd Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego „Rekord” Bielsko-Biała informuje, że całkowita kwota łączna wynagrodzeń brutto, płatna pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym wynosi 17 994,90 (słownie : siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100 groszy)

Brak wyników