Działania prowadzone w ramach projektu skierowane będą zarówno do kobiet jak i do mężczyzn. Nie zakłada się z góry liczby mężczyzn i kobiet w projekcie. Ich dostęp i prawo do rekrutacji jak i uczestnictwa w kursach będzie równy. Uczestnicy bez względu na płeć będą mieli dostęp do takiej samej infrastruktury, liczby zajęć, chcemy, aby w ramach projektu szanse na dalszy rozwój mieli zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Realizacja projektu zakłada uwzględnienie zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez:

  • organizację zajęć w budynkach i obiektach dostosowanych do osób niepełnosprawnych (obiekty z podjazdami)
  • dostęp do projektu osób z niepełnosprawnościami, na dokładnie takich samych zasadach jak dla osób pełnosprawnych
  • posiłki zaplanowane w ramach projektu dostosowane do potrzeb żywieniowych uczestników
  • strona internetowa z możliwością powiększenia czcionki i kontrastu
  • obecność tłumacza językowego (polsko-słowackiego) tak, aby wszystkie działania dla uczestników były w pełni zrozumiałe i efektywne
  • dopasowanie harmonogramu zjazdów szkoleniowych do potrzeb uczestników, tak aby umożliwić im pogodzenie życia zawodowego z życiem osobistym i rodzinnym zgodnie z zasadą life-work balance

Projekt uwzględnia szanse i możliwości uczestnictwa bez żadnych przejawów dyskryminacji, jeśli chodzi o wyznanie, pochodzenie i różnorodność językową i kulturową.

Projekt uwzględnia podstawowe elementy tworzące politykę zrównoważonego rozwoju, czyli wzrost gospodarczy, środowisko naturalne jak i zdrowie człowieka. Wzrost gospodarczy zostanie zapewniony poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów pogranicza w postaci kapitału ludzkiego. Kompetencje osób z obszaru pogranicza zostaną udoskonalone co wpłynie na budowanie konkurencyjnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w aspekcie obszaru pogranicza.

W ramach projektu nie zaplanowano działań inwestycyjnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ochronę środowiska. Wnioskodawca uważa, iż racjonalność w zakresie ochrony środowiska podpowiada, aby działania w ramach projektu zostały zrealizowane w istniejących już i aktualnie dostępnych obiektach sportowych. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w pomieszczeniach wyposażonych w energooszczędne oświetlenie, a zajęcia praktyczne na tyle ile będzie to możliwe będą organizowane w ciągu dnia, tak aby minimalizować konieczność wykorzystywania dodatkowego sztucznego oświetlenia boisk. Myślą przewodnią w ramach ochrony środowiska jest racjonalne i efektywne wykorzystanie wybudowanej już infrastruktury, bez ponoszenia nakładów finansowych na tworzenie nowej. Aspekt zdrowia człowieka w pełni wpisuje się w niniejszy projekt, gdyż uczestnikami projektu będą osoby prowadzące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Wzrost kwalifikacji i kompetencji trenerów piłki nożnej wpłynie na podwyższenie jakości realizowanych zajęć sportowych i rozwój kultury fizycznej. Większe kompetencje kadry trenerskiej będą przekładały się na większą wiedzę w jaki sposób prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży, aby zwiększać ich stopień świadomości na temat tego jak ważna jest aktywność fizyczna, dbałość o prawidłową postawę ciała i sprawność fizyczną w życiu człowieka. Ponadto uczestnicy projektu będą w przyszłości mieli możliwość aktywniejszego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych - szczególnie w aspekcie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu.