Szymon Kurowski
Player
Statistic
Full Name : Szymon Kurowski

I Junior A1